Danh Sách Top Cao Thủ

Thứ Hạn Tên Nhân Vật Cấp Độ
1 SiêuSao 119
2 Ng¥u 119
3 Ti¬uKÏ 119
4 Tß½i 117
5 NgaMy 117
6 ThiªuLâm 116
7 VõÐang 116
8 TiêuDao 116
9 DiNh¤tTiªu 116
10 MaVúDài 114